OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecné obchodní podmínky (GTC) pro použití portálu Virail

1.Obecné

(1) Společnost Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlín (dále jen "virail") poskytuje technické rozhraní, které umožňuje komerčním a soukromým poskytovatelům dopravy (dále jen "Poskytovatelé") umístit dopravní cesty (vlakem, autobusem, letem a sdílením aut) do databáze, která může být propojena s různými rezervačními webovými stránkami Poskytovatelů. Uživatelé hledající ubytování (dále jen "Uživatelé") budou mít přístup k této databázi prostřednictvím www.virail.com a/nebo jiných webových stránek provozovaných společností Virail a budou přesměrováni na webové stránky Poskytovatele dopravního řešení, aby mohli provést proces rezervace.

(2) Tyto obchodní podmínky upravují používání databáze prostřednictvím výše uvedených webových stránek Virail a zahrnují přístup z mobilních webových stránek a jakéhokoli aplikace ("aplikace") vyvinuté společností Virail, stejně jako jakéhokoli portálu nebo aplikace pro mobilní zařízení poskytované třetími stranami. Tyto obchodní podmínky platí výhradně; Virail odmítá uplatnění jakýchkoli alternativních obchodních podmínek stanovených Uživatelem.

(3) Použití všech webových stránek provozovaných společností Virail a poskytovaných databází („Naše webové stránky“) je povoleno pouze pro soukromé účely. Komerční využití Našich webových stránek je explicitně zakázáno. Naše webové stránky nesmí být použity k falešným, podvodným nebo spekulativním rezervacím, ani k rezervacím k pokrytí budoucí poptávky. Použitím Našich webových stránek potvrzujete, že se zdržíte následujících akcí a opatření bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Virail:

Virail si vyhrazuje právo ukončit, pozastavit nebo omezit přístup ke všem nebo konkrétním částem Našich webových stránek na vlastní uvážení bez předchozího oznámení a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

2.Služby Virail pro uživatele

(1) Virail poskytuje cílenou funkci vyhledávání, která umožňuje Uživatelům identifikovat nejvhodnější nabídku Poskytovatele v databázi a poté Uživatele přesměruje na webovou stránku tohoto Poskytovatele nebo je přímo spojí s Poskytovatelem. Virail není tedy poskytovatelem služby pro žádné z těchto webových stránek. Konkrétně použití služeb Virail nevede k uzavření smlouvy o balíčkové cestě s Virail ve smyslu § 651a německého občanského zákoníku (BGB).

(2) Pokud vyhledávání vrátí velké množství výsledků, zobrazené výsledky budou omezeny na konkrétní množství, aby byla zaručena funkčnost vyhledávání.

(3) Uživatelé mohou zdarma využívat databázi Virail.

(4) Virail upozorňuje, že nabídky zveřejněné Poskytovateli mohou být předmětem provize v případě úspěšné smlouvy o rezervaci. Způsob, jakým je tato smlouva uzavřena mezi Uživatelem a Poskytovatelem, a jakékoli obsahy v rámci této smlouvy musí být v souladu se zákonem a s jakýmkoli dohodou mezi oběma dotčenými stranami.

(5) Virail může povolit, aby jeho služby poskytovaly třetí strany.

(6) Jelikož Virail poskytuje své služby zdarma, Uživatel nemá právo na náhradu škody nebo vymáhání smlouvy. Virail si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nabídku bez upozornění.

3.Virail nenese odpovědnost za nabídky nebo následné rezervační smlouvy

(1) Virail je pouze poskytovatelem technických služeb, který umožňuje vyhledávání vhodných nabídek. Virail nebude zveřejňovat vlastní nabídky na výše uvedených webových stránkách, ani nezodpovídá za žádné zveřejněné nabídky. Poskytovatel nese výhradní odpovědnost za všechny a jakékoli nabídky zveřejněné na výše uvedených webových stránkách a na jakýchkoli jiných webových stránkách propojených s Virail, stejně jako za jakékoli související prohlášení. Virail nenese odpovědnost za přesnost nebo aktuálnost informací zveřejněných Poskytovatelem, zejména pokud jsou tyto informace uloženy na mobilním zařízení.

(2) Jakékoli smlouvy nebo jízdenky existují výhradně mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Virail je osvobozen od jakýchkoli smluvních ustanovení, dohod nebo nároků mezi Uživatelem a jakýmkoli externím rezervačním agentem. Rezervace budou řízeny výhradně obecnými obchodními podmínkami poskytovatele služby nebo dopravní agentury, zejména s ohledem na zrušení a odstoupení. Poskytovatel rezervační služby nebo dopravní agentura zůstává jediným kontaktním bodem pro rezervaci a platby, stejně jako pro jakékoliv dotazy týkající se této smlouvy. Virail není schopen poskytnout jakékoli informace ohledně těchto záležitostí.

(3) Předchozí odstavce (1) a (2) zůstávají účinné v případě, že Virail zachytí rezervace nebo rezervační dotazy nebo související data a informace samostatně, za účelem přenosu rezervace nebo rezervačního dotazu Poskytovateli (např. v rámci expresních rezervací nebo dotazníkových formulářů).

(4) Nabídky jsou průběžně aktualizovány prostřednictvím technického rozhraní.

4.Ceny

(1) Ceny uvedené v nabídce(nebo nabídkách) stanoví Poskytovatel a jsou sděleny společnosti Virail alespoň jednou denně.

(2) Cena nabídky je chápána jako konečná cena za ubytování, avšak odpovědnost za to, aby ceny byly vhodné a přesné, nese Poskytovatel. I když se Virail snaží prezentovat celkové náklady na nabídku, mohou být Poskytovatelem na jeho rezervační webové stránce účtovány dodatečné poplatky.

5.Odpovědnost

(1) Virail nenese odpovědnost za přesnost, kvalitu, úplnost, spolehlivost nebo důvěryhodnost obsahu a/nebo nabídek vytvořených Poskytovatelem. Zejména Virail neposkytuje žádné doporučení nebo další informace ohledně výběru Poskytovatele a/nebo nabídky.

(2) Virail nenese odpovědnost za jakékoli technické poruchy, kde příčina leží mimo oblast odpovědnosti Virail nebo je způsobena vyšší mocí.

(3) Virail nezaručuje nepřetržitý přístup k datům. Virail si vyhrazuje právo provádět technickou údržbu podle potřeby a tak dlouho, jak je to nutné.

(4) Virail nese odpovědnost pouze za škody, bez ohledu na právní základ, způsobené úmyslným zaviněním a hrubou nedbalostí. Neexistuje žádná odpovědnost za jednoduchou nedbalost s výjimkou případů zranění na životě, těle nebo zdraví a pro nároky vznikající podle zákona o odpovědnosti za výrobky.

(5) Omezení odpovědnosti Virail se vztahují také na osobní odpovědnost všech zaměstnanců, zástupců a agentů.

6.Ochrana soukromí

(1) Virail uděluje nejvyšší prioritu ochraně informací Uživatele. Pro další informace se odkazujte na zásady ochrany soukromí společnosti Virail.

(2) Osobní údaje jsou poskytovány, zpracovávány a využívány pouze se souhlasem Uživatele nebo tam, kde je shromažďování, zpracování nebo využití takových dat povoleno zákonem.

7.Změny v GTC

(1) Virail si vyhrazuje právo provádět změny v GTC s odpovídajícím upozorněním nejméně šest týdnů. V případě jakýchkoli změn Virail oznámí změny na webové stránce a určí datum, kdy mají změny vstoupit v platnost.

(2) Pokud Uživatel nepřijme tyto změny do šesti týdnů od data oznámení, upravené GTC budou považovány za přijaté Uživatelem. Uživatele na to bude upozorněno v oznámení o změnách podmínek.

8.Konečné podmínky

(1) Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG). Místem plnění a soudním místem pro veškeré spory vznikající z nebo související s tímto smluvním vztahem s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo veřejnými subjekty je Berlín.

(2) Upozorňujeme, že i když jsou naše služby včetně těchto obecných obchodních podmínek nabízeny a popsány v angličtině, v případě jakéhokoli odchýlení mezi anglickou a německou verzí, bude převažovat německá verze. Německou verzi naleznete na následujícím odkazu: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Pokud se jedna z těchto obecných obchodních podmínek stane neplatnou zcela nebo zčásti, nebo je neúčinná podle zákona, toto neovlivní platnost zbývající části smlouvy.

Virail GmbH Smluvní podmínky White Label

1. Úvod

Virail GmbH - spolu s jejími metahledáními poskytovanými agregací partnerů - může také umožnit zákazníkům rezervovat dopravní služby třetích stran prostřednictvím použití partnerů třetích stran prostřednictvím ""White Label řešení"" nebo alternativního produktu. Použitím takového produktu mají zákazníci možnost rezervovat výběr oprávněných dopravců prostřednictvím partnera White Label na libovolném místě Virail nebo na webových stránkách Virail.

Tyto smluvní podmínky jsou specifické pro služby poskytované společností Virail a jejím partnerem White Label. Jsou tedy specifické pro přístup zákazníka a používání platformy White Label, odpovědnost partnera White Label a dopravce, který poskytuje dopravní službu.

2. Použití služeb

2.1 Dopravní služby na zemi

Virail nenabízí žádnou dopravní službu zákazníkům. Dopravce je jediná strana poskytující dopravní služby a je odpovědná za vydávání jízdenek, podmínky a smlouvy o přepravě a vydávání jízdenek. Ve většině případů

Virail není smluvním partnerem pro vydávání jízdenek, protože se tímto zabývá partner White Label. Virail tedy nepřebírá žádnou odpovědnost za tuto smlouvu.

Zákazníci tedy uznávají, že vydávání jízdenek a souvisejících položek, jako je rezervace sedadel, zavazadel a upgradů, podléhá podmínkám („T&C“) příslušného dopravce, u kterého zákazník rezervuje, a tyto jsou přijaty při rezervaci u tohoto dopravce prostřednictvím platformy White Label.

2.2 Nastavení platformy White Label

Platformu White Label poskytuje třetí partner, Distribusion Technologies GmbH, který sídlí v Německu (dále jen „Distribusion“). Distribusion vyvíjí a provozuje globální distribuční systém (GDS) pro jízdenky na pozemní dopravu, který zahrnuje, ale není omezen na dodávání obsahu o pozemní dopravě, technické dodávání řešení platformy White Label pro účely odbavení zákazníků, zpracování plateb, vyúčtování a fakturaci.

Virail využívá služby Distribusion k poskytování „platformy White Label“ svým zákazníkům k umožnění rezervace jízdenek u dopravců. Distribusion tedy poskytuje technické dodávání obsahu a zpracování rezervací zákazníků pro umožnění prodeje jízdenek. Jako technický partner Distribusion není zodpovědný za žádosti nebo dotazy zákazníků. V případě dotazu nebo stížnosti ohledně plateb nebo transakcí je třeba je zaslat společnosti Virail, která je dále přepošle Distribusion.

2.3 Poskytované informace

Zákazníci musí zajistit, že veškeré poskytnuté informace jsou pravdivé, platné a aktuální při používání platformy White Label. Virail a/nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo ověřit veškerá data poskytnutá svými zákazníky za účelem transparentnosti a detekce podvodů.

Zákazník je také odpovědný za veškeré následky a náklady související s poskytnutím nepřesných informací. Při odesílání těchto informací během rezervačního procesu by si zákazníci měli být vědomi toho, že postupují v souladu s podmínkami (T&C) dopravce, které jsou dostupné během rezervačního procesu.

3. Ceny a platby

3.1 Ceny a poplatky

Nabídka dopravce White Label je stanovena výhradně dopravcem nebo jeho partnerem. Virail není odpovědný za cenu stanovenou dopravcem. Pokud má zákazník dotazy ohledně ceny, měl by se obrátit přímo na dopravce.

Zákazník se může také setkat s různými cenami nabídky. To je způsobeno použitím vyrovnávací paměti k ukládání dat ve výsledcích vyhledávání a/nebo na jiných souvisejících stránkách a konverzí měn k zobrazení cen v různých měnách. Vyrovnávací paměť se používá k poskytování výsledků rychleji zákazníkům k zlepšení uživatelského zážitku a zároveň omezení zátěže na systémy partnerů.

White Label řešení, které poskytuje službu odbavení, zobrazí správnou cenu pro rezervaci v zvolené měně a/nebo dostupné k rezervaci.

Zobrazení ceny v měně Virail nezaručuje, že nabídku lze rezervovat v této měně. Dostupné rezervační měny určuje partner White Label řešení.

3.2 Platba

Distribusion - jako partner White Label řešení - bude také fungovat jako spolupracující partner dopravce. Pokud máte jakékoli stížnosti a/nebo dotazy ohledně platby nabídky prostřednictvím White Label řešení, měli byste se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Virail, která vaši stížnost a/nebo dotaz dále přepošle Distribusion.

Při nákupu nabídky na platformě White Label zákazníci zaplatí částku za jízdenku vydavateli jízdenky, od kterého zákazník jízdenku zakoupil. Pokud je to aplikovatelné, zákazník zaplatí také poplatek za službu kromě ceny jízdenky („Poplatek za službu“). Poplatek za službu bude zobrazen zákazníkovi před rezervací jízdenky a odděleně od ceny nabídky.

Poplatek za službu zákazníkovi poskytuje zákaznickou podporu, stejně jako další produkty a služby poskytované společností Virail. Poplatek za službu není vratný poté, co došlo k transakci.

Pokud si přejete zrušit nebo změnit nabídku dopravce White Label, kterou jste již rezervovali, odkazujeme vás na příslušnou sekci a/nebo často kladené dotazy společnosti Virail.

3.3 Metody platby

Nabídky White Label Carrier na platformě White Label mohou být kdykoli aktualizovány tak, aby zahrnovaly nebo vylučovaly platební metody. Aktuálně dostupné platební metody jsou:

Pokud je platba provedena kreditní kartou nebo Google Pay, bude zákaznický účet zúčtován po dokončení rezervace. Jméno držitele karty a údaje o kreditní kartě budou předány společnosti Distribusion jejímu poskytovateli platebních služeb, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Nizozemsko.

4.    Politika zrušení

V případě zrušení a/nebo úpravy služby ze strany dopravce má zákazník v souladu s platným právem a/nebo podmínkami dopravce právo požadovat od dopravce vrácení zaplacené částky a/nebo jiná práva proti dopravci podle takového práva.

Podrobnosti jsou uvedeny v podmínkách dopravce. Virail není zodpovědný ani odpovědný za vrácení jakékoli částky, nebo za škody a/nebo ztrátu zisku, nebo za organizaci alternativních dopravních služeb. Pokud si zákazník přeje zjistit, jaká má práva při rezervaci u dopravce, měl by se informovat prostřednictvím podmínek dopravce a/nebo kontaktovat dopravce přímo pro další informace.

V případě, že zákazník zruší rezervovanou nabídku prostřednictvím platformy White Label, jsou zrušovací práva podmíněna podmínkami dopravce, u kterého zákazník nabídku rezervoval. Pokud zákazník požaduje vrácení peněz, bude si Virail ponechat poplatek za služby (pokud existuje).

Pokud dopravce umožňuje online zrušení/úpravy rezervovaného lístku, jsou jakékoli provedené úpravy podmíněny podmínkami příslušného dopravce. Zákazníkovi může být poskytnut odkaz umožňující úpravu rezervace (zrušení/úpravu) v souladu s nabídkou. Pokud není poskytnut žádný odkaz, může zákazník kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Virail, aby pomohla s uskutečněním jakékoli rezervované nabídky, která umožňuje vrácení peněz a/nebo úpravy, což je zdůrazněno v době rezervace. V případě, že zákazník rezervoval nevratný nebo neupravitelný lístek, nemůže Virail ani partner White Label ("Distribusion") poskytnout tyto služby v souladu s rezervovanou nabídkou. 

5.    Osobní údaje

V rámci užívání platformy White Label může Virail a/nebo Distribusion shromažďovat a zpracovávat některé osobní údaje poskytnuté zákazníkem. Při užívání platformy zákazníci uznávají a přijímají zpracování svých osobních údajů společností Virail a/nebo Distribusion v souladu s platným právem a ustanoveními zásad ochrany osobních údajů platformy White Label.

6.    Užívání platformy White Label

Virail uděluje zákazníkům neexkluzivní, osobní a ne-přenosný právo užívat platformu White Label a služby pro své osobní a soukromé užití, na nekomerční bázi a v souladu s účely platformy White Label a služeb.

Zákazníci jsou zakázáni jakémukoli jinému užití nebo využití platformy White Label a služeb a jejich obsahu, bez předchozího písemného povolení společnosti Virail. Zvláště jsou zákazáni:

-    užívání platformy White Label pro jakékoli komerční nebo ziskové účely;

-    reprodukce, modifikace, adaptace, distribuce, veřejné zobrazování a šíření platformy White Label, služeb a obsahu, s výjimkou výslovného povolení společnosti Virail písemně;

-    dekompilace a reverzní inženýrství platformy White Label nebo služeb; nebo

-    extrakce nebo pokus o extrakci (například pomocí robotů pro dolování dat nebo jakéhokoli jiného podobného nástroje pro sběr dat a/nebo provádění "screen scraping") dat platformy White Label."

7. Úloha Virailu

Virail jako prostředník poskytuje zákazníkovi možnost porovnat dopravní služby před uzavřením transakce buď přes (a) přesměrování na partnera nebo (b) prostřednictvím White Label Platformy poskytované společností Distribusion. Zde uvedené obchodní podmínky se vztahují k (b) a uzavření transakce prostřednictvím White Label Platformy. V tomto scénáři Virail není - ve většině případů - smluvním partnerem vztahujícím se k nabídce White Label Carrier, ani - v žádném případě - k dopravním službám spojeným s nabídkou. Přijetím obchodních podmínek White Label souhlasí zákazník s tím, že Virail není stranou dohody uzavřené mezi zákazníkem a dopravcem.

Virail neposkytuje žádnou dopravní službu ani neslouží jako dopravce. Virail funguje jako prostředník mezi zákazníkem a dopravcem prostřednictvím White Label Platformy Distribusion. Virail nemůže být zodpovědný za dopravní službu poskytovanou dopravcem ani za služby dostupné na White Label Platformě poskytované společností Distribusion. Mezi následující, ale neomezené, položky, za které Virail nenese odpovědnost, patří:

8. Provoz, dostupnost a funkce platformy

Virail se bude snažit zajistit, aby White Label Platforma byla přístupná kdykoli. Nicméně platforma může být dočasně nebo úplně pozastavena bez upozornění, například kvůli údržbě, migracím, aktualizacím, provozním změnám nebo technickým obtížím souvisejícím s platformou a/nebo jakýmkoli příslušným prvkem, který by mohl omezit její použití a dostupnost.

Virail si vyhrazuje právo upravit nebo dočasně nebo trvale pozastavit, zčásti nebo zcela, individuálně nebo obecně přístup k White Label Platformě nebo její funkce.

9.Provoz, dostupnost a funkcionality Platformy

Obchodní podmínky White Label jsou napsány v angličtině a podléhají německému právu. Obchodní podmínky mohou být přeloženy z anglické verze do dalších jazyků v závislosti na lokalitě Virailu. V každém případě je příslušnými obchodními podmínkami původní anglická kopie a vždy podléhají německému právu. Místem soudní pravomoci je Berlín.

10. Kontaktní informace

Které společnosti by měl zákazník kontaktovat, se liší podle typu dotazu:

Pokud zákazník rezervoval nevratnou nebo neupravitelnou jízdenku, Virail nebude schopen poskytnout vrácení peněz.

Obchodní podmínky online cestovní agentury (OTA) Virail GmbH

Úvod

Virail GmbH - vedle svých metavyhledávacích služeb poskytovaných prostřednictvím agregace Partnerů - může také umožnit zákazníkům rezervovat přepravní služby třetích stran prostřednictvím interní platformy pro odbavení, kde Virail vystupuje jako Online Travel Agent (OTA). Pomocí této platformy mohou zákazníci zakoupit a obdržet své jízdenky přímo od společnosti Virail GmbH.

Tyto obchodní podmínky jsou specifické pro služby poskytované společností Virail a její řešení OTA.

Používání služeb

Přepravní služby

Virail neposkytuje zákazníkům žádné přepravní služby. Dopravce je jedinou stranou poskytující přepravní služby a je odpovědný za prodej jízdenek, podmínky a smlouvu o přepravě a prodeji jízdenek. Ve většině případů není Virail smluvním partnerem pro prodej jízdenek, protože to zajišťuje dopravce. V tomto případě Virail nepřebírá žádnou odpovědnost za takovou smlouvu.

Zákazníci proto berou na vědomí, že prodej jízdenek a související položky, jako je rezervace sedadel, zavazadla a upgrady, podléhají obchodním podmínkám (T&C) příslušného dopravce, u kterého zákazníci provádějí rezervaci, a tyto podmínky jsou akceptovány při rezervaci u tohoto dopravce prostřednictvím naší platformy pro odbavení.

Poskytnuté informace

Zákazníci musí zajistit, aby všechny informace poskytnuté při nákupu jízdenek prostřednictvím platformy pro odbavení Virail byly pravdivé, platné a aktuální. Virail a/nebo jeho poskytovatelé služeb si vyhrazují právo ověřit jakékoli a všechny údaje poskytnuté jeho zákazníky za účelem transparentnosti a detekce podvodů.

Zákazníci jsou také odpovědní za jakékoli důsledky a náklady spojené s poskytnutím nepřesných informací. Při zadávání těchto informací během procesu rezervace by si zákazníci měli být vědomi toho, že postupují v souladu s obchodními podmínkami (T&C) dopravce, které jsou zpřístupněny během procesu rezervace.

 

Ceny a platby

Ceny

Virail není odpovědný za cenu stanovenou dopravcem. Pokud mají zákazníci jakékoli dotazy týkající se ceny, měli by se obrátit přímo na dopravce.

Zákazníci mohou také narazit na různé ceny zobrazené pro nabídku na stránce výsledků. To je způsobeno používáním mezipaměti pro ukládání dat o výsledcích vyhledávání a/nebo dalších souvisejících stránkách a převody měn, aby byly ceny zobrazeny v různých měnách. Mezipaměť se používá k rychlejšímu poskytování výsledků zákazníkům a ke zlepšení uživatelského zážitku, zároveň snižuje zatížení systémů partnerů.

Cena zobrazená na stránce pro placení je „aktuální“ cena poskytovaná našimi partnery třetích stran a je to cena, kterou zákazníci zaplatí. Zákazníci musí před nákupem jízdenky souhlasit s podmínkami (T&C) dopravce a Virail. V důsledku toho zákazníci přijímají odpovědnost za svůj nákup a přijímají politiku vrácení peněz a změn dopravce po dokončení nákupu.

Poplatky

Poplatky za služby

Za poplatek za služby Virail poskytuje zákazníkům zákaznický servis a další produkty a služby. Poplatek za služby je nevratný po provedení transakce. Poplatek za služby je uveden samostatně během procesu placení a může se lišit v závislosti na zakoupené jízdence.

Poplatky za zpracování karet

Dodatečné poplatky za zpracování karet mohou být účtovány za použití určitých platebních metod a/nebo měn. Tyto poplatky jsou nevratné a budou automaticky zjištěny během platby a příslušná poplatek bude účtován, pokud je jakýkoli poplatek použitelný.

Poplatky za zrušení

Stejně jako při nákupu jízdenky může transakce také vyvolat poplatek za zpracování karty pro vrácení jízdenky. Tento poplatek bude automaticky zjištěn a odečten během vrácení peněz.

Platba

Během procesu placení budou zákazníci požádáni o potvrzení podmínek (T&C) jak Virail, tak vybraného dopravce. Oba tyto podmínky jsou k dispozici na stránce pro placení a lze je přímo zobrazit. Zákazníci budou na této stránce také informováni o politice vrácení peněz dopravce. Zákazníci by měli zkontrolovat zadané údaje během platby, protože nesprávné údaje mohou způsobit problém s rezervací. Virail nemůže změnit ani upravit rezervace. Jakékoli změny musí být schváleny a provedeny prostřednictvím dopravce. Virail může pouze zrušit a znovu odeslat jízdenky v případě, že zákazník neobdržel svůj e-ticket.

Po dokončení platby budou zákazníci přesměrováni na stránku s potvrzením a obdrží e-mail se svým e-ticketem. V případě, že zákazníci neobdrželi svůj e-ticket, měli by zkontrolovat složku spam nebo počkat nějakou dobu na doručení jízdenky. Pokud ani to nepomůže, měli by zákazníci kontaktovat Virail a my znovu odešleme jízdenku.

Platební metody

Všechny platební metody, které lze použít, jsou uvedeny během placení. Platební metody se mohou lišit podle země a času, protože platební metody jsou přidávány/odstraňovány.

Podvody

V případě podezření na podvod si Virail vyhrazuje právo neuznat rezervaci provedenou zákazníky a zrušit transakci. Pokud zákazníci věří, že naše podezření jsou neopodstatněná, mohou kontaktovat naše Centrum pomoci a požádat o přezkoumání rozhodnutí přijatého vůči zákazníkům, ale Virail může a může zachovat rozhodnutí neobsluhovat zákazníky na základě podezření na podvod nebo jiné podezřelé aktivity.

 

Změny nebo zrušení

Virail v současné době neumožňuje zákazníkům upravovat jízdenky nebo rezervace. Virail zobrazuje obchodní podmínky (T&C) každého dopravce během procesu placení. Pokud dopravce umožňuje výměnu a/nebo vrácení jízdenek, je to na jeho uvážení, nezávisle na vlastní politice Virail týkající se změn a zrušení.

Pokud si zákazníci zakoupí jízdenku, která vyžaduje úpravu, měli by se obrátit přímo na dopravce. V případě, že dopravce umožní provedení změny, budeme schopni tuto změnu zpracovat. Nemůžeme však poskytnout žádný refund ani úpravu bez souhlasu dopravce.

Kompenzace

Odpovědnost Virail je omezena na služby nabízené jako Online Travel Agent. Neposkytujeme žádné přepravní služby a zákazníci jsou povinni kontaktovat dopravce ohledně jakýchkoli problémů s jejich cestou. Veškeré nároky týkající se problémů s cestou musí být uplatněny přímo u dopravce.

Pokud jste zákazníkem v Evropské unii, můžete najít svá práva níže:

Práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě

Práva a povinnosti cestujících v autobusové dopravě

Práva a povinnosti cestujících v letecké dopravě

Virail se podle svého vlastního uvážení pokusí pomoci zákazníkům, aby zajistili, že obdrží správnou úroveň péče spojenou s jejich rezervací a obchodními podmínkami stanovenými dopravcem. Nejsme však odpovědní za žádná rozhodnutí přijatá dopravcem a dopravci jsou nakonec zodpovědní za veškeré kompenzace nebo pomoc uvedenou v jejich obchodních podmínkách.

 

Technické problémy

Virail se snaží zajistit nepřetržitý technický provoz a službu. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost a přístupnost našich služeb, ale pokusíme se to zajistit. To platí zejména pro technická zpoždění a selhání, stejně jako jakékoli škody, které z toho mohou vyplynout.

V případě, že technický problém způsobí ztrátu našim zákazníkům, může Virail podle svého uvážení poskytnout refundaci. Můžeme však zvážit potenciální refundaci pouze na základě několika podmínek;

  1. Zákazníci musí informovat Virail prostřednictvím platformy Centra pomoci nejméně 24 hodin před časem a datem cesty.

  2. Zákazníci musí provést nákup na webových stránkách Virail a jejich kreditní karta musí být zpoplatněna.

  3. Zákazníci nesmí nepřímo ani přímo způsobit problém a musí nám poskytnout podrobnosti týkající se technického problému a okolností problému. Zákazníci musí také odpovědět na všechny naše žádosti o další informace a spolupracovat na technickém problému. Nesplnění těchto požadavků bude mít za následek nemožnost poskytnout refundaci.

Osobní údaje

Informace týkající se práv zákazníků ohledně jejich osobních údajů naleznete v naší Zásadě ochrany osobních údajů.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě Virail nepřebírá odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestní, náhodné nebo následné škody. To zahrnuje, ale není omezeno na, ztrátu zisků, dat a dobrého jména, přerušení služby, selhání systému nebo ztrátu nebo psychický, fyzický nebo emocionální stres vyplývající z používání nebo neschopnosti přístupu na tento web. Odpovědnost Virail a našich zaměstnanců je omezena na úmyslné jednání a hrubou nedbalost. Toto omezení se nevztahuje na nároky podle německého zákona o odpovědnosti za výrobek ani na podstatné porušení smlouvy.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Zásad vrácení peněz, navštivte prosím Virail v Centru pomoci. Alternativně nás můžete kontaktovat na adrese [email protected].